CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chủ đề hoạt động năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”
10/10/2019

Nguồn: laodong.vn

Nhằm tạo sự chủ động cho các cấp Công đoàn (CĐ) trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 2020, căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động CĐ năm 2020 với chủ đề hoạt động của năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

 

Xem tiếp

Đơn vị liên kết