CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ban chấp hành
Ban chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XVI (2023-2028):

Ban thường vụ

Chủ tịch
Lê Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch
Võ Thị Thu Thủy
Ủy viên Ban thường vụ
Nguyễn Quân

Ủy viên Ban chấp hành

Nguyễn Thị Thương
Phạm Thị Quế Minh
Trần Thị Huế Chi
Đặng Quang Minh
Trần Thanh Hải
Trần Cao Việt
Đơn vị liên kết