CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thông báo về việc tổ chức Hội giảng năm 2017
02/11/2017

 

Kế hoạch Hội giảng: xem chi tiết.

Lịch giảng: Tiểu ban 1, Tiểu ban 2, Tiểu ban 3, Tiểu ban 4, Tiểu ban 5, Tiểu ban 6, Tiểu ban 7.

Kết quả:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết