CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn và Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022
13/03/2017

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn và Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết