CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thông báo tổ chức Hội thao khối cán bộ, viên chức năm 2017
06/03/2017

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2017, căn cứ kế hoạch số 03/KH-ĐHCN ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thao toàn trường lần thứ 21-năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn thông báo kế hoạch tổ chức Hội thao khối cán bộ, viên chức năm 2017 được thực hiện như sau:

Tải về và Xem

I know I download mobile spy too much, and it can be unwieldy
Đơn vị liên kết