CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kê hoạch phát hành thẻ đoàn viên công đoàn theo mẫu mới
22/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-CĐCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM triển khai Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho đoàn viên công đoàn Nhà trường như sau:

Tải về và Xem

Subject world history read more about ten commandments pages 1 2 essay writer 3 4 5 6 7 8 9 next last need help
Đơn vị liên kết